Join a Home Group

Group Leaders

Michael Arnautov - (503) 551-1301
Yuriy Yermachenkov - (503) 302-5067
Yuriy Melnikov - (503) 851-4990
Vitaliy Zima - (503) 480-4649
David Alekseyenko - (503) 423-7220
Veniamin Kristev - (503) 551-6534
Ruvim Kosovan - (971) 338-3275
Vitaliy Shipuk (Young Adults/Youth) - (503) 881-5150